การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการสมัคร online
  • โอนเงินค่าสมัครไปที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ เลขที่บัญชี 374-1-66362-1

  • ก่อนกรอกใบ ท่านจะต้องมีใบโอนเงินค่าสมัคร (pay in slip) หรือรายละเอียดการโอนเงิน เช่น ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน เวลาที่โอนที่ชัดเจน

  • กรอกรายละเอียดใบสมัคร

  • แนบใบโอนเงินค่าสมัครหรือกรอกรายละเอียดการโอนเงิน เช่น ธนาคาร สาขา จำนวนเงิน เวลาที่โอนที่ชัดเจน

  • ทำตามคำแนะนำหลังจากกดส่งใบสมัครแล้ว

หากท่านต้องการติดต่อหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-2562-0232, 0-2942-8046, 0-2940-6343 และ 0-2942-8524-5
email: fecorns@ku.ac.th , fecoadu@ku.ac.th