การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2017000007 ศิวาลัย ธรรมชัยโสภิต โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/02/2560 22/02/2017 20:46:07 New -
ONLINE2017000006 ภัทรนันท์ ศรีวิเชียร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/02/2017 22/02/2017 20:32:42 New -
ONLINE2017000005 วชิราภรณ์ วชิรากษิดิ์ภัทร์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 27/01/2017 16:17:40 New -
ONLINE2017000004 สุปรียา แซ่ลี้ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 16/01/2017 10:19:09 New -
ONLINE2017000003 พิชาพัชร์ นันท์วัชราธรณ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 10/01/2017 10/01/2017 12:38:00 New -
ONLINE2017000002 กรรณการ์ จันสุราช โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 07/01/2017 16:57:17 New -
ONLINE2017000001 ฐิติมา สุขสวัสดิ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 04/01/2017 05/01/2017 17:39:35 New -
ONLINE2016000023 วรรณิศา พันธ์ศรี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 06/12/2016 07/12/2016 21:41:49 New -
ONLINE2016000022 ณัฐภัทรา ลิขิต โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 04/12/2016 06/12/2016 09:12:40 New -
ONLINE2016000021 ปุณณมาศ บุญประเสริฐ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 11/06/2016 11/06/2016 10:08:33 New -
ONLINE2016000020 สิรีณภัค ทองสุข โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 07/06/2016 08:00:01 New -
ONLINE2016000019 ธเนศ กระจ่างศรีๆ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 02/06/2016 16:01:26 New -
ONLINE2016000018 ชัชลี ชุ่มใจ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 01/06/2016 14:37:29 New -
ONLINE2016000017 ปิยะนาฎ ช่วยบางยี่โร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 26/05/2016 21:33:18 New -
ONLINE2016000016 จิราพร ว่องไวไวิริยะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 25/05/2016 25/05/2016 11:36:47 New -
ONLINE2016000015 เอื้อการย์ เจริญสว่าง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 21/05/2016 20:17:17 New -
ONLINE2016000014 วิไล ม่วงขาว โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 16/05/2016 16/05/2016 19:19:05 New 09/06/2016 15:08:46
ONLINE2016000013 กิตติศักดิ์ บุษย์เพชร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 03/05/2016 14:15:12 New 18/05/2016 13:45:38
ONLINE2016000012 มลฑา สมบุญตนนท์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 31/03/2016 13:15:42 New -
ONLINE2016000011 ฐานิดา พานทอง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 30/03/2016 15:35:12 New -
ONLINE2016000010 รัชนี ตรีเลิศลัญจกร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 30/03/2016 12:05:08 New -
ONLINE2016000009 สุจิตรา ปัญญาพิสิทธิ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 28/03/2016 29/03/2016 13:47:56 New -
ONLINE2016000008 สุวรรณประภา เผือกนาโพธิ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 28/03/2016 28/03/2016 12:44:54 New -
ONLINE2016000007 อภิรักษ์ นาคพิน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 23/03/2016 22:05:41 New -
ONLINE2016000006 พรรณมญช์ ทิพจุฑา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 21/03/2016 21/03/2016 13:42:26 New -
ONLINE2016000005 กัญญาพัชร์ ยุวกาญจน์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 18/03/2016 18/03/2016 21:57:30 New -
ONLINE2016000004 สุกัญญา ถิ่นสอน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 07/03/2016 09/03/2016 13:08:22 New 21/03/2016 11:17:52
ONLINE2016000003 เมธาพร โพธินิล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/02/2016 22/02/2016 21:20:14 New 01/03/2016 10:15:00
ONLINE2016000002 นงลักษณ์ พรมเจริญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 16/02/2016 16/02/2016 14:34:59 New -
ONLINE2016000001 กิตติพงศ์ วาทิกทินกร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 09/02/2016 13:35:28 New -