การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2018000031 นลินรัตน์ สหะวิเศษไชยชาญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 02/04/2018 10:36:46 New -
ONLINE2018000030 เนวา แจ่มสายบัว โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 23/03/2018 22:38:05 New -
ONLINE2018000029 นฤเทพ แก้วช่วง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 23/03/2018 23/03/2018 21:59:35 New -
ONLINE2018000028 สุภณัฐ ทิพยกานนท์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 23/03/2018 17:07:46 New -
ONLINE2018000027 ภัชอิงคกานต์ สงหนู โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 23/03/2018 23/03/2018 12:22:10 New -
ONLINE2018000026 อรหทัย สิทธิชัย โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 23/03/2018 08:45:29 New -
ONLINE2018000025 ภัทรรส จันทร์เพ็ญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 21/03/2018 21/03/2018 08:33:38 New -
ONLINE2018000024 พีรพล ธมธน โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 20/03/2018 17:13:10 New -
ONLINE2018000023 วรรณนิสา เกษมไพบูลย์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 20/03/2018 07:26:13 New -
ONLINE2018000022 รวิวรรณ จันทร์ผ่อง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 19/03/2018 19/03/2018 10:24:57 New -
ONLINE2018000021 ณัฐดิศ เฮงตระกูล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 16/03/2018 16:24:46 New -
ONLINE2018000020 ชณณานัสก์ พุฒิวิเชียร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 16/03/2018 16:11:39 New -
ONLINE2018000019 นริศรา ปัสสา โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 15/03/2018 21:17:07 New -
ONLINE2018000018 พนิดา พุทธรัตน์รักษา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 15/03/2018 09:54:54 New -
ONLINE2018000017 วิสิทธิ์ จิรวัฒนานนท์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 15/03/2018 09:54:38 New -
ONLINE2018000016 ณัฐวรา ชั้นสกุล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 15/03/2018 09:39:31 New -
ONLINE2018000015 ช่อพกา หยวกอ๋อง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 13/03/2018 13/03/2018 08:13:26 New -
ONLINE2018000014 กฤษฎา ปานนิล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 12/03/2018 21:30:27 New -
ONLINE2018000013 ประภัสสร พฤกษ์ตรากุล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 11/03/2018 16:12:45 New -
ONLINE2018000012 อังควิภา นาคคง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 11/03/2018 14:15:34 New -
ONLINE2018000011 อังคนา บึงใส โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 09/03/2018 16:11:57 New -
ONLINE2018000010 จตุพล คลิ้งสุวรรณ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 07/03/2018 08/03/2018 09:36:08 New -
ONLINE2018000009 ณภัทร วงศ์รจิต โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 06/03/2018 19:36:00 New -
ONLINE2018000008 กฤชพล มุสิกะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 05/03/2018 16:25:37 New -
ONLINE2018000007 ชุดากานต์ เซี่ยงจ๊ง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 02/03/2018 14:23:26 New -
ONLINE2018000006 สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 02/03/2018 14:18:39 New -
ONLINE2018000005 ศุภกิตติ์ สิทธิเกษร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 12/02/2018 09:29:53 New -
ONLINE2018000004 ดารวรรณ วัดรัด โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 25/01/2018 30/01/2018 14:50:20 New -
ONLINE2018000003 แพงจันทร์ ศรีกงพาน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/01/2018 19/01/2018 17:05:18 New -
ONLINE2018000002 กัมพล ตะวันส่องแสง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 12/01/2018 12/01/2018 14:27:41 New -