การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2019000016 ธีญาภรณ์ คำโฮง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/03/2019 17:46:50 New -
ONLINE2019000015 จริยา ว่องไววิริยะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/03/2019 19/03/2019 14:18:45 New -
ONLINE2019000014 ภรณ์ทิพย์ ศรีละไม้ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/03/2019 09:51:40 New -
ONLINE2019000013 บัณฑิตา เจียมสมบุญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 14/03/2019 13:28:31 New 14/03/2019 15:12:35
ONLINE2019000012 รุ่งนภา ทองเสงี่ยม โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 07/03/2019 07/03/2019 13:18:40 New -
ONLINE2019000011 สุจิตรา อุตรีสร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 07/03/2019 09:59:13 New -
ONLINE2019000010 พรนภา สุขนันทฬส โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 05/03/2019 09:15:14 New -
ONLINE2019000009 ชนกานต์ ธรรมสุธน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 03/03/2019 10:54:50 New -
ONLINE2019000008 รดาณัฐ ควนวิไล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 28/02/2019 28/02/2019 12:16:40 New -
ONLINE2019000007 หัสยา มูลจิโน โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 25/02/2019 16:14:05 New -
ONLINE2019000006 สุชญา เอี่ยมสอาด โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 04/02/2019 20:31:29 New -
ONLINE2019000005 ศกลวรรณ อุ้ยหา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 04/02/2019 14:56:59 New -
ONLINE2019000004 ฐิติรัตน์ มาลัยหอม โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 25/01/2019 10:00:46 New -
ONLINE2019000003 มนัสนันท์ ใบคุณากร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 16/01/2019 16/01/2019 17:04:59 New -
ONLINE2019000002 สุกัญญา สีระคาม โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 14/01/2019 14/01/2019 13:46:24 New -
ONLINE2019000001 ลลิลทิพย์ กังธีระวัฒน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 11/01/2019 21:58:58 New -
ONLINE2018000045 แคทลียา พรมแสง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 28/12/2018 16:26:15 New -
ONLINE2018000044 อรพรรณ ปู่ห้วยพระ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 06/12/2018 03:14:05 New 07/12/2018 09:11:02
ONLINE2018000043 กานต์กนก ผุดวัฒน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 03/12/2018 18:17:40 New -
ONLINE2018000042 ปรียานุช เรืองเพชร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 03/12/2018 18:05:55 New -
ONLINE2018000041 นุชจรีย์ น้อยวานิช โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 24/05/2018 11:33:58 New -
ONLINE2018000040 ศุภเสกข์ อุดม โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 19/05/2018 19:38:45 New -
ONLINE2018000039 นรปราณ กิจจาวีร์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 18/05/2018 18/05/2018 13:42:01 New -
ONLINE2018000038 กันต์ฤทัย ปิตวงษ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 16/05/2018 11:47:56 New -
ONLINE2018000037 รสรินทร์ ศิริสลุง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 14/05/2018 22:44:21 New -
ONLINE2018000036 วรางคณา สุยะนันทน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 09/05/2018 21:12:21 New -
ONLINE2018000035 ทศวรรษ แผนสมบูรณ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 09/05/2018 09/05/2018 13:11:47 New -
ONLINE2018000034 พนิตนันท์ โรจนศุภมิตร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 07/05/2018 15:23:34 New -
ONLINE2018000033 ปรัชญ์รินทร์ แก้วระย้า โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 06/05/2018 20:48:40 New -
ONLINE2018000032 ออยพิวรรณ ภูพวง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 27/04/2018 08:50:54 New -