การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2018000010 จตุพล คลิ้งสุวรรณ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 07/03/2018 08/03/2018 09:36:08 New -
ONLINE2018000009 ณภัทร วงศ์รจิต โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 06/03/2018 19:36:00 New -
ONLINE2018000008 กฤชพล มุสิกะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 05/03/2018 16:25:37 New -
ONLINE2018000007 ชุดากานต์ เซี่ยงจ๊ง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 02/03/2018 14:23:26 New -
ONLINE2018000006 สาธิรัตน์ รัตนวงศ์ปาล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 02/03/2018 14:18:39 New -
ONLINE2018000005 ศุภกิตติ์ สิทธิเกษร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 12/02/2018 09:29:53 New -
ONLINE2018000004 ดารวรรณ วัดรัด โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 25/01/2018 30/01/2018 14:50:20 New -
ONLINE2018000003 แพงจันทร์ ศรีกงพาน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/01/2018 19/01/2018 17:05:18 New -
ONLINE2018000002 กัมพล ตะวันส่องแสง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 12/01/2018 12/01/2018 14:27:41 New -
ONLINE2018000001 ขวัญภิชา สังข์สำราญ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 09/01/2018 09/01/2018 11:11:44 New -
ONLINE2017000036 ศิวัต ประกอบบุญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 26/12/2017 09:11:58 New -
ONLINE2017000035 พัชรียา วันซวง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/11/2017 24/11/2017 22:13:48 New -
ONLINE2017000034 น้ำทิพย์ รัศมีรณชัย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 27/05/2017 27/05/2017 23:01:16 New -
ONLINE2017000033 ฐิฏิลักษณ์​ เครือพฤกษ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 22/05/2560 22/05/2017 18:06:01 New -
ONLINE2017000032 กรธิตา พลอยสิทธิ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 10/05/2017 11:15:51 New -
ONLINE2017000031 ณัฏฐนันท์ ไพบูลย์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 05/05/2017 07/05/2017 15:14:27 New -
ONLINE2017000030 กรกช กันภัย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 05/05/2017 14:21:25 New -
ONLINE2017000029 ณัฏฐณิชา สุขพอดี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 25/04/2017 17:37:40 New -
ONLINE2017000028 ศุภชัย สังข์มงคล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/04/2017 19/04/2017 18:52:18 New -
ONLINE2017000027 ธารทิพย์ เพ็งปาน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 18/04/2017 18/04/2017 15:21:32 New -
ONLINE2017000026 นาตยา จีนจรรยา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 11/04/2017 11:01:27 New -
ONLINE2017000025 วิริทธิ์พล โพธิ์นาค โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 09/04/2017 19:35:43 New -
ONLINE2017000024 ธัญรดา โสมกุล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 23/03/2017 22:23:35 New -
ONLINE2017000023 เสาวภาคย์ ตันตินราศักดิ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 22/03/2017 22:45:40 New -
ONLINE2017000022 สาริกข์ ตู้มณี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 22/03/2017 22/03/2017 13:48:33 New -
ONLINE2017000021 ณัฐวดี รุ่งเจริญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 22/03/2017 22/03/2017 13:41:28 New -
ONLINE2017000020 เขมพิชญ์ ศรีวิทยานันต์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 19/03/2017 20/03/2017 21:22:38 New -
ONLINE2017000019 จิตชนก เข็มกลัด โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 20/03/2017 09:23:13 New -
ONLINE2017000018 สุภรัตน์ โพธิบัลลังค์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/03/2017 19/03/2017 14:37:24 New -
ONLINE2017000017 มณีเนตร เกตุภุู่พงษ์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 17/03/2017 18/03/2017 00:13:15 New -