การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2021000023 ภัทรพิสิษฐ์ อนันตปรีชา โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 05/11/2021 22:13:09 New -
ONLINE2021000022 อุษา ใหญ่กระโทก โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/07/2021 14:17:56 New -
ONLINE2021000021 พิมพ์ชนก เปรมจิตต์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 18/06/2021 09:14:55 New -
ONLINE2021000020 ศศิธร เชื้อรังสรรค์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 17/06/2021 22:14:57 New -
ONLINE2021000019 ธฤต จิวสุวรรณ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 17/06/2021 09:51:32 New -
ONLINE2021000018 วัชราภรณ์ นาคหนู โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 14/06/2021 09:26:59 New -
ONLINE2021000017 ชนกนันท์ ลิ้มประเสริฐ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 12/06/2021 22:14:25 New -
ONLINE2021000016 ธันยา ทิพบรรจง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 11/06/2021 10:55:29 New -
ONLINE2021000015 วัชรพล ยงศิริ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 08/06/2021 10:06:28 New -
ONLINE2021000014 ชนาธิป แจ้งสว่าง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 05/06/2021 06:32:14 New -
ONLINE2021000013 ธัญลักษณ์ ทิพย์มณเฑียร โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 02/06/2021 09:29:41 New -
ONLINE2021000012 ปณิธิ มิ่งมงคลเมือง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 01/06/2021 20:40:33 New -
ONLINE2021000011 ธมลวรรณ เขื่อนจินดาวงศ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 01/06/2021 15:06:58 New -
ONLINE2021000010 พงษ์พันธ์ หาญพันธ์พงษ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 20/05/2021 13:52:08 New -
ONLINE2021000009 รุ่งกิจ รัตนผล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 20/05/2021 01:05:11 New -
ONLINE2021000008 นรปราณ กิจจาวีร์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 11/05/2021 08:58:57 New -
ONLINE2021000007 ปิยวรี สุทธิวาณิช โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 29/04/2021 14:31:45 New -
ONLINE2021000006 กิตติธร แรมชื่น โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 17/04/2021 17:24:23 New -
ONLINE2021000005 ปุณยนุช ทนันต์ชัย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 06/04/2021 15:04:46 New -
ONLINE2021000004 ภาวินา จิตราภิรมย์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 13/03/2021 11:18:01 New -
ONLINE2021000003 ธตรฐ โชคอมฤต โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 25/02/2021 13:41:49 New -
ONLINE2021000002 ศิรสิทธิ์ พงษ์วัฒนสุข โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 21/01/2021 16:11:15 New -
ONLINE2021000001 พิชญ์ภัคดรณ์ ศรีโพนทอง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 07/01/2021 07:14:15 New -
ONLINE2020000019 พัชรินทร์ อภิรม โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 28/12/2020 28/12/2020 11:07:48 New -
ONLINE2020000018 ศศิธร อ่อนน้อย โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 02/12/2020 10:36:01 New -
ONLINE2020000017 พัทธดนย์ มิสละ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 29/11/2020 12:16:51 New -
ONLINE2020000016 กานต์ชนก คัมภิรานนท์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 25/11/2020 19:19:19 New -
ONLINE2020000015 วิรสา ชาญวนิชวงศ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 11/11/2020 11/11/2020 21:40:39 New -
ONLINE2020000014 อัครวีร์ จำปีรัตน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 12/07/2020 19:19:20 New -
ONLINE2020000013 ไอรดา โถค้า โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 17/06/2020 23:15:33 New -