การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (MAE) และสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (MAB) ภาคพิเศษ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค้นหา
ชื่อผู้สมัคร: นามสกุล: ระดับปริญญา: สมัครเข้าศึกษาภาค:
วันที่สมัคร: ถึง จังหวัด: สถานะ:
 

เลขที่สมัคร ชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญา ภาค สาขา แผน วันโอนเงิน วันที่สมัคร สถานะ วันที่แก้ไข เครื่องมือ
ONLINE2019000042 สุภาวดี สุดสี โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 21/05/2019 21/05/2019 13:39:12 New -
ONLINE2019000041 เอมอร อภิณหสมิต โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 21/05/2019 13:39:08 New -
ONLINE2019000040 กมนฑัต ทวีกุล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 14/05/2019 13:53:42 New -
ONLINE2019000039 ธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 30/04/2019 21:53:34 New -
ONLINE2019000038 วิภารัตน์ คำบุรี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 26/04/2019 14:49:35 New -
ONLINE2019000037 ธัญพิชชา โกลาซ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 26/04/2019 13:39:13 New -
ONLINE2019000036 ราตรี ปะวะเสนัง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 26/04/2019 12:12:37 New -
ONLINE2019000035 แพรผกา ยอดสังข์ โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 26/04/2019 26/04/2019 10:47:24 New -
ONLINE2019000034 ชญานันท์ สืบผาสุข โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร แผน ข 00/00/0000 26/04/2019 10:06:26 New -
ONLINE2019000033 นิสา ลายคราม โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 26/04/2019 10:02:43 New -
ONLINE2019000032 มลฤดี คมศรี โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 24/04/2019 24/04/2019 20:52:19 New -
ONLINE2019000031 น้ำทิพย์ รัศมีรณชัย โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 24/04/2019 24/04/2019 15:35:20 New -
ONLINE2019000030 จิรายุ อนุวัฒน์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 19/04/2019 14:52:39 New -
ONLINE2019000029 สมเกียรติ พิศเพ็ง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/04/2019 09:55:20 New -
ONLINE2019000028 ภาณุวัฒน์ จำรัสจิตร โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 04/04/2019 16:14:16 New 26/04/2019 13:30:39
ONLINE2019000027 คริส แนวพนิช โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 03/04/2019 03/04/2019 16:06:25 New -
ONLINE2019000026 ทดสอบ ทดลอง โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 01/04/2019 01/04/2019 11:46:32 New -
ONLINE2019000025 อคิราภ์ ศรีพรหมตระกูล โท ต้น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ก แบบ ก 2 27/03/2019 28/03/2019 12:56:44 New -
ONLINE2019000024 จิตชนก เข็มกลัด โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 22/03/2019 11:42:43 New -
ONLINE2019000023 ณัฐสุดา เวชสุวรรณ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 22/03/2019 09:00:51 New -
ONLINE2019000022 จงลักษณ์ ฝอดสูงเนิน โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 22/03/2019 08:26:15 New -
ONLINE2019000021 พิมลดา แสวงหาความ​สุข โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 21/03/2019 21:46:25 New -
ONLINE2019000020 วิชุณี สิงหสุรศักดิ์ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 21/03/2019 10:43:55 New -
ONLINE2019000019 ศาศวัต จันทนะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 20/03/2019 20/03/2019 15:33:59 New -
ONLINE2019000018 รดาณัฐ ควนวิไล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 20/03/2019 20/03/2019 14:07:06 New -
ONLINE2019000017 ธนโชค จึงตระกูล โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 19/03/2019 22:18:54 New -
ONLINE2019000016 ธีญาภรณ์ คำโฮง โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/03/2019 17:46:50 New -
ONLINE2019000015 จริยา ว่องไววิริยะ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 19/03/2019 19/03/2019 14:18:45 New -
ONLINE2019000014 ภรณ์ทิพย์ ศรีละไม้ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ก แบบ ก 2 00/00/0000 19/03/2019 09:51:40 New -
ONLINE2019000013 บัณฑิตา เจียมสมบุญ โท ต้น สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร แผน ข 00/00/0000 14/03/2019 13:28:31 New 14/03/2019 15:12:35